top of page

آموزش عالی مو

این است

بیشتر از

یک تصویر.


این یک

سبک زندگی

IMG_1277.JPG

آکادمی رنگ ایده ای چند ساله است که در پایان سال 2019 شکل گرفت. این پروژه ای است که برای پر کردن خلاءها و نیازهایی که در زندگی روزمره آرایشگران ایجاد شده است، خواهد آمد.

Screenshot_20210110-143041_Instagram.jpg

بسط دادن
شما

دانش
بسط دادن
شما

ممکن ها

0E72A026-1844-43E3-972C-768608705D84.PNG

مجموعه ها

bottom of page